Majlis Pengawasan Syariah KOHILAL

Majlis Pengawasan Syariah KOHILAL (MPSK) bertanggungjawab bagi mengawal selia perjalaan operasi perniagaan KOHILAL supaya sentiasa mematuhi piawaian dan mengikut kehendak syarak.

Anggota MPSk Bagi Sesi 2019 - 2023

Ustaz Ahmad Arif Arshad

Ust. Ahmad Arif Arshad

Pengerusi

Ustaz-Salahudin-Abu-Samah

Ust. Salahudin Abu Samah

Jawatankuasa


Ustaz-Abdullah-Hanif-Hassan

Ust. Abdullah Hanif Hassan

Jawatankuasa

John

Haji Md Shukor Bin Aziz

Setiausaha


Hj-Daud-Dullah

Hj. Daud Dullah

Ex-Oficio


Zulhilmi

Muhamad Zulhilmi Bin Zakari

Pegawai Syariah / Eksekutif HALAL


GP28: GARIS PANDUAN TADBIR URUS SYARIAH

Garis panduan ini dikeluarkan di bawah seksyen 86B Akta Koperasi 1993 (Akta) untuk mengawal selia koperasi yang menjalankan perniagaan atau aktiviti berlandaskan Syariah yang merangkumi:

 • pembentukan jawatankuasa Syariah; dan
 • tadbir urus Syariah koperasi

Tugas & Tanggungjawab Majlis Jawatankuasa Syariah Ditetapkan oleh SKM

 • Tanggungjawab dan Akauntabiliti

Tanggungjawab dan Akauntabiliti Jawatankuasa Syariah dalam melaksanakan tugasnya hendaklah bertanggungjawab terhadap semua keputusan dan pandangan Syariah yang disediakan oleh mereka.

 • Menasihati Lembaga dan Koperasi

Jawatankuasa Syariah hendaklah menasihati Lembaga dan memberi input kepada koperasi mengenai perkara Syariah supaya koperasi mematuhi prinsip Syariah pada setiap masa.

 • Memperakukan Dasar dan Prosedur Syariah

Jawatankuasa Syariah hendaklah memperakukan dasar dan prosedur Syariah yang disediakan oleh koperasi dan memastikan kandungannya tidak mempunyai sebarang unsur yang tidak selaras dengan Syariah.

 • Memperaku dan Mengesahkan Dokumen Berkaitan

Untuk memastikan produk koperasi mematuhi prinsip Syariah, jawatankuasa Syariah hendaklah memperaku dan mengesahkan:

  • terma dan syarat terkandung dalam borang, kontrak, perjanjian atau dokumentasi perundangan lain yang digunakan dalam pelaksanaan urusniaga; dan
  • manual produk, iklan pemasaran, ilustrasi jualan dan risalah yang digunakan untuk menerangkan produk.

 

 • Membantu Pihak Berkaitan Mengenai HalEhwal Syariah

Pihak yang berkaitan dengan koperasi seperti peguam, juruaudit atau perunding boleh mendapatkan khidmat nasihat mengenai perkara berkaitan Syariah daripada jawatankuasa Syariah.

 • Nasihat Mengenai Perkara untuk Dirujuk kepada Suruhanjaya

Jawatankuasa Syariah boleh menasihati koperasi untuk berunding dengan Suruhanjaya mengenai perkara Syariah yang tidak dapat diselesaikan. Suruhanjaya akan membawa perkara tersebut kepada mana-mana badan berkuasa tertinggi berkaitan untuk mendapatkan penjelasan dan keputusan yang muktamad, sekiranya perlu.

 • Menyediakan Pendapat Syariah Bertulis

Jawatankuasa Syariah hendaklah menyediakan pendapat Syariah secara bertulis dalam keadaan di mana koperasi merujuk kepada Suruhanjaya untuk perbincangan selanjutnya bersama mana-mana badan berkuasa tertinggi, atau di mana terdapat persoalan berkenaan produk koperasi oleh Suruhanjaya.